توضیحات محصول

پروژه مالی رشته حسابداری شرکت تضامنی-پایان نامه حسابداری

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

 سازمان و عمليات شركتهاي تضامني

 مسئوليت در شركت تضامني

نام شركتهاي تضامني

سازمان شركت تضامني

تشكيل شركتهاي تضامني

افتتاح حسابهاي شركت تضامني

حساب سرماية شركاء در شركتهاي تضامني

فصل دوم

برنامة تقسيم سود يا زيان در شركتهاي تضامني

تقسيم سود و زيان براساس نسبتهاي تعيين شده يا بطور مساوي

مثال:

تقسيم سود وزيان براساس سرمايه

تقسيم سود و زيان براساس تخصيص بهره به سرماية شركاء

تقسيم سود و زيان براساس حقوق و پاداش

تقسيم سود و زيان براساس حقوق و پاداش

مسائل خاص در شركتهاي تضامني

پروژه مالی رشته حسابداری

فصل سوم

ورود شريك جديد

كسب سهم‌الشركه با پرداخت مستقيم به شركاء

سرمايه‌گذاري در شركت تضامني توسط شريك جديد

ثبت و ورود شريك جديد

سرقفلي در شركت تضامني

سرقفلي به نفع شركاي قديم شركت تضامني

سرقفلي به نفع شريك جديد

اختصاص امتياز به شركاء

اختصاص امتياز به شركاي قديم

اختصاص امتياز به شريك جديد

ارزيابي داراييها به هنگام ورود شريك جديد

خروج شريك از شركت تضامني

پرداخت امتياز به شريك خارج شونده

اختصاص امتياز به شركاي باقيمانده

ارزيابي داراييها در هنگام خروج شريك (يافوت او)

فوت شريك

بيمه نامة عمر پرداخت سهم شريك متوفي

تغيير نسبتهاي تقسيم سود و زيان

انحلال شركت تضامني

تصفيه نهائي با شركا

عمليات حسابداري دوران تصفيه

شريك بدهكار قادر است همة بدهي خود را پرداخت كند

شريك بدهكار، قادر نيست بدهي خود را پرداخت كند

شريك بدهكار، قسمتي از بدهي خود را پرداخ كند

فصل چهارم

منابع  و مآخذ

مقدمه :

تفكر و تفحص در راه پيشبرد دانش خدمت است و هرگاه اين خدمت راه گشاي موانع و مشكلات جوامع بشري ، بخصوص جامعه اسلامي ايران گردد در درگاه خداوند تبارك و تعالي عبادت محسوب مي شود اضافه برآن آنگاه كه حاصل تفكر و تفحص به صورتي گسترده در دسترس همگان واقع گردد .

دانش حسابداري به علت تأثير قاطع آن در حسن جريان امور مالي و مديريت موسسات وسعت و كاربرد چشمگيري در تمام شئون يك اجتماع دارد . از سويي ، قوانين متعدد و مختلف كه برشكل يا انحاء جريان امور مالي مؤسسات نظارت دارد ، كاربرد اين دانش را در اشكال مختلف مؤسسات و صور گوناگون رفتار مالي ، دچار تنوع بيشتر و گاه پيچيده تري مي كند . به باور اين قلمزن ، دانش حسابداري گرچه اصول مشخص و مستدني دارد  كه در هر جامعه اي و هرگونه مؤسسه اي رعايت آن اصول ناگزير است ولي فقط رعايت اصول دانش حسابداري ، براي سامان دادن جريان امور مالي كافي نيست ،

بلكه بايد در هر جامعه اي اين اصول مشخص و ملون به نحوي مقتضي با قوانين مالي موضوعة همان جامعه تركيب و تلفيق گردد تا نه تنها امور مالي مؤسسات سامان يابد بلكه مسئوليتهاي قانوني نيز رعايت و ملحوظ شود . در تأليف و تنظيم مطالب سلسله كتب حسابداري شركتها دو نكته مهم ملحوظ بوده كه اشاره مي شود :

اول آنكه نحوة بيان مطالب و تبلور اصول چنان اتخاب شود كه نه تنها دانشجويان را مفيد بوده و به عنوان وسيله اي جهت يادآوري آنچه استادان در كلاسهاي درس تحرير مي كنند بكار آيد بلكه آماده سازي باشد براي ورود و فعاليت در شركتهاي تجاري .

>>> برای دانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت پخش مواد غذایی کلیک کنید.

پروژه مالی حسابداری+دانلود رایگان,موضوعات پروژه مالی حسابداری,پروژه مالی حسابداری حقوق و دستمزد ,موضوع پروژه مالی رشته حسابداری,پروژه مالی حسابداری شرکت تولیدی,پروژه مالی رشته حسابداری مقطع کارشناسی رایگان,دانلود رایگان پروژه مالی کارشناسی حسابداری,پروژه مالی رشته حسابداری مقطع کاردانی,

اضافه‌کردن به سبدخرید
اضافه‌کردن به سبدخرید

نظری بدهید